MHEG

           2015.03.02

             Тус лаборатори нь 2002 оноос эхлэн үндэсний түвшинд итгэмжлэгдсэн бөгөөд 2006, 2009, 2011, 2015 онуудаддавтан итгэмжлэлээр хугацаагаа сунгуулан үйл ажиллагаа явуулах эрхээ баталгаажуулан ажиллаж байна.